Undervisningsøvelser

Frirummet har udviklet 13 øvelser med fokus på demokrati, debat, deltagelse og dannelse.

Arbejdet med demokratisk deltagelse og dannelse foregår på forskellige måder, forskellige niveauer og i forskellige arenaer. Én af disse er selve undervisningsrummet. Her finder du en række øvelser, som f.eks. kan bruges i undervisningen til at arbejde med at styrke børn, unges og voksnes demokratiske deltagelse. Gennem øvelserne eksperimenterer deltagerne med og styrkes i:

  • Modet til at sige deres mening og være nysgerrige på andres.
  • Evnen til at være i uenighed.
  • Kritisk refleksion og social fantasi.
  • Deltagelse, handling og ansvar for ”det fælles”.

Øvelserne er hentet fra besøg på fri-, efter- og højskoler, hvor Frirummet enten selv har brugt dem i workshops eller observeret lærere benytte sig af dem i undervisningen.

Download øvelserne herunder.

Mening og mod

Download øvelsen her.

Det kræver mod at dele og begrunde sine holdninger. Denne øvelser har til formål at få deltagerne til at give deres holdninger til kende, argumentere for deres sag og bringe uenigheder og forskelle frem i lyset.

Holdningsbarometeret

Download øvelsen her.

Det er en forudsætning for demokratiet, at man tør sige sin mening højt - også selvom andre er uenige. Formålet med øvelsen er at øve sig i at danne sin egen holdning og argumentere for sin sag.

Bliv i uenigheden

Download øvelsen her.

Uenighed er ikke altid rart at være i, men når meninger mødes og brydes bliver vi klogere på hinanden, og styrker den demokratiske samtale. Formålet med øvelsen er at øve sig i at turde stå fast på sin holdning og blive ved med at søge uenigheden.

Det fordomsbevidste rum

Download øvelsen her.

Når vi bliver bevidste om vores fordomme om andre mennesker, kan vi omtænke dem, og dermed skabe bedre betingelser for inkluderende fællesskaber. Formålet med denne øvelser er at blive bevidst om egne fordomme for bedre at kunne møde og debattere med andre mennesker.

Værtskabet

Download øvelsen her.

Møder og samtaler med mennesker der virker anderledes end en selv, kan både udfordre og give nye indsigter. Målet med denne øvelse er, at eleverne forbereder og faciliterer et møde med nogen, som har anderledes synspunkter, værdier eller forudsætninger end dem selv.

Tænk-tvivl-tal

Download øvelsen her.

I et demokrati er det vigtigt at forstå og anerkende, at der findes legitime holdninger, der er stik imod ens egne. I denne øvelse skal deltagerne afprøve og udfordre en række forskellige holdninger, og de skal forsøge at argumentere både for og imod dem. Formålet er at give plads til dilemmaer i, tvivl om og nye perspektiver på skarptskårne synspunkter.

Fremtidsværkstedet

Download øvelsen her

At være demokratisk deltagende handler ikke kun om at kunne påpege problemer, men også om at turde komme med forslag til, hvad der kan gøres anderledes. Målet med øvelsen er at gøde børn og unges fantasi og hjælpe dem med at turde tænke ud over faste og begrænsende samfundsstrukturer.

Fællesskabsdogmer

Download øvelsen her.

Demokrati handler i bund og grund om at finde frem til en retning og et sæt spilleregler for fællesskabet. Det gælder i det store samfund såvel som i hverdagens små fællesskaber. Formålet med øvelsen er, at deltagerne sammen når frem til retningslinjer for deres gruppe og får en forståelse af, hvad det indebærer at skabe rammer, så alle føler sig trygge, inkluderet, set og hørt.

Virkelig modig

Download øvelsen her.

Det at skulle sige sin mening over for fremmede - måske endda nogle, der er ældre, klogere eller mere magtfulde end en selv - kræver virkelig mod. Denne øvelser handler kort og godt om at opfordre børn og unge til at turde opsøge samtalen og få erfaringer med demokrati i samfundet.

Debatballaden

Download øvelsen her.

Nogle gange kan det være lettere at argumentere for et synspunkt og give udtryk for en holdning, når det ikke er ens egen. I denne øvelse trækker deltagerne en debatrolle og skal ud fra den debattere, snakke og diskutere med hinanden. Øvelsen har til formål at deltagerne får indblik i og erfaring med hvad der kan fremme, bremse eller afspore en debat.

Mulighedstræet

 
I øvelsen arbejdes der med at skabe klarhed og konkrete handlinger til udfordringer, der ellers kan virke overvældende. Ved at fokusere på handling og integrere diskussion skabes rum til at håndtere dilemmaer, konflikter og forskellige interesser. Deltagerne skaber en fælles forandring ved at tage individuelle handlinger og tackle udfordringerne sammen.
 

Blinde vinkler

Download øvelsen her.

I et demokrati er det vigtigt at forstå og anerkende, at der findes legitime holdninger, der er stik imod det, man selv mener. Vi må tage andres argumenter seriøst for at forstå uenigheder og nuancer. I øvelsen skal deltagerne udfordre forskellige holdninger og argumentere for og imod dem. Formålet er at skabe debat, med fokus på nuancer, dilemmaer og nye perspektiver og hvor det handler om at blive klogere, ikke om at vinde.

Brainstormbingo

Download øvelsen her.

Algoritmer og sociale medier kan skabe ekkokamre og bobler med ensrettede holdninger. I denne øvelse skal deltagerne udfordre og bryde boblen ved at søge både fælles og forskellige tanker. Målet er at deltagerne lærer hinanden at kende, udvider deres perspektiver og inspirerer hinanden til selvstændig tænkning.